Rubric: LES ETAPES DE LA HISTÒRIA

Diferenciar les grandes etapes de la història i les seues característiques

Quantitative Results:

1.UNITAT DIDÀCTICA: Un passeig per la història
1.1.Les grands etapes de la història
1
No sap diferenciar les etapes de la història
2
Diferencia algunes etapes de la història
3
Diferencia totes les etapes de la història de manera desordenada
4
Diferencia totes les etapes de la història cronològicament bé.

1.2.La Prehistòria i la història
1
No sap ninguna característica important de les etapes
2
Sap alguna característica important, però no la sitúa correctament en el temps
3
Sap totes les característiques important, però no les sitúa correctament en el temps
4
Sap totes les característiques important i les sitúa correctament en el temps

1.3.Vocabulari
1
No sap ninguna paraula nova d´aquest contingut
2
Sap alguna paraula nova d´aquest contingut, però no sap ubicar-la correctament
3
Sap totes les paraules noves d´aquest contingut, però no sap ubicar-la correctament
4
Sap totes les paraules noves d´aquest contingut i sap ubicar-les correctament

1.4.Aprenentatge cooperatiu
1
No treballa amb el grup i no és responsable
2
Treballa alguna vegada amb el grup i a vegades es responsabilitza del seu treball
3
Treballa amb el grup sense cap problema, però no sempre es responsabilitza del seu treball
4
Sempre treballa amb el grup i es responsabilitza del seu treball

1.5.TIC
1
No sap utilitzar les noves tecnologies
2
Utilitza les noves tecnologies amb problemes
3
Utilitza les noves tecnologies de manera guiada
4
Utilitza les noves tecnologies de manera autónoma

This item is necessary to pass the rubric