Rubric: Analitzem els videos que hem fet

Aquesta rúbrica és perquè feu una autoavaluació sobre els videos que heu fet pel projecte sobre la seguretat a internet i avalueu la feina que han fet els vostres companys/es.

Quantitative Results:

1.El missatge que transmet és clar?

2.La imatge és nítida?

3.S'escolta bé la veu?

4.Hi ha problemes com ara sorolls de fons que es puguin millorar en l’edició?

5.És un video original?