Rubric: Treball Yaoi Kusama

Quantitative Results:

1.Seguir les parts del treball marcades.
1
Hi ha dos o menys dels apartats marcats inicialment.
2
Només hi ha tres o quatre punts dels marcats inicialment.
3
Han seguit totes les parts del treball marcats inicialment.

2.Utilitzar la plantilla proporcionada pel mestre/a per a elaborar el treball.
1
No han utilitzat la plantilla proporcionada pel mestre/a per a elaborar el treball.
2
Han utilitzat la plantilla proporcionada pel mestre/a per a elaborar el treball, però no han seguit tots els passos.
3
Han utilitzat la plantilla proporcionada pel mestre/a per a elaborar el treball.

3.Revisar i corregir les faltes ortogràfiques.
1
Hi ha més de cinc faltes ortogràfiques.
2
Hi ha entre una i cinc faltes ortogràfiques.
3
No hi ha faltes ortogràfiques.