Rubric: LA BIOGRAFIA (2)

La biografia

Quantitative Results:

1.Presentació a l'hora d'escriure
1
A l'escrit fa falta un títol i caldria tenir en compte els marges. A més, seria important fer la lletra més petita.
2
Tot i que l'escrit té títol, hauria de respectar més els marges i/o tenir cura de la seva lletra.
3
L'escrit té títol, respecta els marges i la lletra és adequada.

2.Estructura
1
L'escrit hauria de seguir l'estructura d'acord al model de Torre 3D i a la informació donada al Genially.
2
Generalment, es segueix l'estructura proporcionada al model de Torre 3D i a la informació donada al Genially, tot i que es podria apreciar més la separació per paràgrafs.
3
L'escrit respecta l'estructura d'acord al model de Torre 3D i a la informació donada al Genially.

3.Ortografia
1
L'escrit presenta algunes errades ortogràfiques perquè no s'ha revisat al Softcatalà. (>10 faltes).
2
Tot i que el text s'ha revisat al Softcatalà, encara té alguna errada ortogràfica. (5-10 faltes).
3
S'ha tingut molta cura a l'hora d'escriure el text i s'ha revisat al Softcatalà posteriorment (<5).

4.Cohesió
1
El text té moltes frases soltes que no estan unides per connectors.
2
Tot i que el text té alguns connectors, encara hi ha alguna frase solta.
3
Hi ha molts de connectors al text que permeten fer una lectura fluïda.

5.Adequació
1
El contingut del text no s'adequa gaire a la temàtica que s'està treballant.
2
Encara que gran part del text s'adequa a la temàtica que s'està treballant, no es fa referència a tots els apartats importants a tractar.
3
El text s'adequa a la temàtica que s'està treballant i, a més a més, hi apareixen tots els apartats importants a tractar.

6.Coherència
1
Cal revisar l'escriptura de les frases perquè moltes d'elles no s'entenen gaire.
2
Tot i que l'escrit s'entén globalment, hi ha alguna frase que no té sentit.
3
L'escrit és clar i molt entenedor.

This item is necessary to pass the rubric