Rubric: EXPOSICIÓ ORAL

Quantitative Results:

1.EXPOSICIÓ ORAL
1.1.Contingut i comprensió
1
La presentació està ben estructurada i conté informació precisa i detallada. L'alumne/a mostra una comprensió profunda del tema i és capaç de respondre a preguntes complexos sobre el tema.
2
La presentació està ben estructurada i conté informació precisa i detallada. L'alumne/a mostra una comprensió profunda del tema i és capaç de respondre a preguntes complexos sobre el tema.
3
La presentació està ben estructurada i conté informació bàsica sobre el tema. L'alumne/a mostra una comprensió bàsica del tema i és capaç de respondre a preguntes senzilles sobre el tema.
4
La presentació no està ben estructurada i conté informació incorrecta o poc clara. L'alumne/a mostra una comprensió inadequada o nul·la del tema i no és capaç de respondre a preguntes relacionades amb el tema.

1.2.Habilitats orals
1
Els alumnes parlen amb confiança, entusiasme i molt bon ritme. Utilitzen un llenguatge precís, variat i adaptat a l'audiència. Mantenen contacte visual amb el públic i utilitzen gestos i expressions facials per reforçar els punts clau.
2
Els alumnes parlen amb seguretat i ritme adequat. Utilitzen un llenguatge precís i adequat a l'audiència. Mantenen contacte visual amb el públic i utilitzen algunes expressions facials i gestos per reforçar els punts clau.
3
Els alumnes parlen amb certa inseguretat o falta de ritme adequat. El llenguatge potser no és del tot adequat a l'audiència. Hi ha algunes interrupcions o pausades que afecten la fluïdesa de la presentació.
4
Els alumnes tenen moltes dificultats per comunicar les seves idees. Parlen amb inseguretat i sense ritme adequat. El llenguatge és inadequat per a l'audiència i hi ha moltes interrupcions o pausades que afecten la fluïdesa de la presentació.

1.3.Recursos visuals
1
Els recursos visuals són excel·lents i complementen molt bé la presentació oral. Són clars, ben organitzats i creatius
2
Els recursos visuals són adequats i complementen la presentació oral. Són clars i ben organitzats.
3
Els recursos visuals són suficients però podrien ser millor organitzats o més creatius. Podrien ajudar a millorar la comprensió de la presentació.
4
Els recursos visuals són inadequats o inexistents i no aporten res a la presentació oral.

1.4. Habilitats de presentació
1
L'alumne/a té una veu clara i forta, contacte visual amb l'audiència, utilitza gestos i moviments corporals adequats i fa servir suports visuals efectius per a la presentació.
2
L'alumne/a té una veu clara i forta, contacte visual amb l'audiència i utilitza algun gest o moviment corporal adeqüat i fa servir suports visuals adequats per a la presentació.
3
L'alumne/a té una veu poc clara i poc forta, contacte visual intermitent amb l'audiència, pocs o nuls gestos o moviments corporals adequats i fa servir suports visuals bàsics per a la presentació.
4
L'alumne/a té una veu inaudible o ininteligible, no contacta visualment amb l'audiència, no fa servir gestos o moviments corporals i fa servir suports visuals poc efectius o inapropiats per a la presentació.

1.5.Organització i estructura
1
La presentació té una estructura lògica i coherent i segueix un ordre clarament establert. L'alumne/a introdueix adequadament el tema, desenvolupa els punts principals i conclou amb una síntesi adequada.
2
La presentació té una estructura lògica i coherent i segueix un ordre establert. L'alumne/a introdueix el tema, desenvolupa els punts principals i conclou amb una síntesi adequada.
3
La presentació té una estructura poc clara i segueix un ordre poc establert. L'alumne/a introdueix el tema i desenvolupa alguns punts principals però no té disposa d'una síntesi adequada per concloure la presentació.
4
La presentació té una estructura caòtica o inexistent i no segueix un ordre clar. L'alumne/a no introdueix adequadament el tema, no desenvolupa els punts principals i no disposa d'una síntesi per concloure la presentació.