Rubric: Activitat M07: PT6Tabulacions

Activitat tabulacions

Quantitative Results:

1.Format Font
1.1.Utilitza tipus i tamany indicat (Cambria, 14)

1.2.Utilitza estil de font i subratllat

2.Format de pàrragraf
2.1.Espaiat: anterior i posterior 1 punt, a tot el document

2.2.Interlineat: senzill, a tot el document

3.Utilitza les tabulacions esquerres, centrals i dretes correctament

4.Utilitza els emplenaments adequadament