Rubric: Lectura 1

Rúbrica sobre la competència lectora de l'alumnat de sisè curs d'Educació Primària (Ivan Sanz).

Quantitative Results:

1.Títol del llibre
1
No sap el títol del llibre.
2
Sap part del títol del llibre.
3
Sap el títol complet del llibre.

2.Dades bibliogràfiques
1
Cap dada bibliogràfica.
2
Dades més rellevants.
3
Totes les dades.

3.Dades rellevants de l’autor/a
1
Cap dada
2
Dades rellevants de l’autor/a, sense relació amb l’obra.
3
Dades rellevants de l’autor/a. Situa l’obra en el conjunt de les dades.

4.Gènere del llibre (tipus de text). Altres tipus de text que incorpora
1
No reconeix el gènere del llibre.
2
Reconeix el gènere i algun subgènere.
3
Reconeix el gènere i la majoria de subgèneres que conté.

5.Parts del llibre
1
No reconeix les parts del llibre.
2
Reconeix les parts del llibre i les relaciona entre si.
3
Reconeix les parts del llibre i les relaciona amb l’estructura del gènere textual.

6.Tema i breu argument del llibre sense desvetllar el final
1
No sap el tema i ni l’argument. L’explicació de les parts de l’argument és incorrecta.
2
Distingeix el tema principal. Fa una bona síntesi de l’argument, però no té en compte que no pot desvetllar continguts que poden desmotivar la lectura.
3
Distingeix el tema principal i algun subtema important.Fa una bona síntesi de l’argument. Destaca continguts que poden

7.Exemplificació d’algun recurs retòric que ha emprat l’autor/a
1
No exemplifica cap recurs.
2
Exemplifica un recurs amb força exemples.
3
Exemplifica més d’un recurs amb exemples suficients.

8.Recomanació del llibre i justificació
1
No dona arguments.
2
Recomana el llibre donant algun argument basant-se en el text.
3
Recomana el llibre amb una bona argumentació.