Rubric: Projecte: Coneixem els ASTRONAUTES!

Valorem els continguts obtinguts durant la realització del projecte dels astronautes

Quantitative Results:

1.Coneixem els Astronautes
1.1.Recerca d'informació
1
1.Sempre busca informació , aporta material i utilitza diferents vies de recerca.
2
2. Gairebé sempre busca informació i aporta material utilitzant diferents vies.
3
3.En algunes ocasions busca informació i aporta material, però sempre utilitzant el mateix mètode.
4
4.Gairebé mai busca informació ni aporta material per les activitats.

1.2.Interès i participació en les activitats
1
1.Mostra molt interès en les activitats i participa amb moltes ganes i inclús aporta idees noves.
2
2.Mostra interès gairebé sempre totes les activitats i participa amb ganes
3
3.Mostra interès per alguna de les activitats però per altres no i les realitza sense ganes.
4
4.Mostra interès per molt poques activitats i es nega a realitzar-les.

1.3.Reconeixement dels conceptes bàsics del tema
1
1. Reconeix i nomena els elements dels astronautes i aporta informació de com funcionen i perquè.
2
2.Reconeix i nomena gairebé tots els elements i sap perquè funcionen.
3
3.Reconeix i nomena alguns elements i algun cop sap perquè funcionen.
4
4.No reconeix ni nomena els elements bàsics, ni perquè funcionen.

1.4.Expressió oral
1
1. S’expressa correctament i de amb espontaneïtat. Fa frases amb sentit i utilitza un vocabulari precís i ric . S’ajusta al tema de debat.
2
2. S’expressa correctament. Fa frases amb sentit i utilitza ampli vocabulari .Presenta alguns errors d’expressió en els debats.
3
3. S’expressa correctament. Fa frases senzilles però correctes i el seu vocabulari és reduït.
4
4. S’expressa amb dificultats. Fa frases moltt curtes i poc elaborades. Se li ha d’estimular a parlar en els debats.

1.5.Creació plàstica
1
1. Sempre manipula i experimenta amb els materials. Utilitza la imaginació i creativitat per crear i elaborar la tasca sense copiar la mostra.
2
2. Gairebé sempre manipula i experimenta amb els materials. Les seves creacions són creatives i utilitza bé la tècnica.
3
3. De vegades manipular el material. Les seves creacions es basen en el model però treballa de manera adequada.
4
4.Poques vegades manipular amb el material. Necessita un model a seguir i ajuda per realitzar les seves creacions.

1.6.Inici lectoescriptura
1
1. Escriu paraules correctament i alguna frase simple.
2
2. Escriu paraules correctament encara que de vegades omet alguna lletra o síl•laba
3
3. Escriu alguna paraula correctament però normalment omet alguna lletra o síl•laba
4
4. Escriu alguna lletra però no arriba escriure la paraula sencera.