Rubric: Nombres decimals

Quantitative Results:

1.Els nombres decimals a primària
1.1.Es capaç d'identificar els nombres decimals fins a la centèsima
1.1.1.Reconeix i usa números decimals fins a la centèsima en escriptura i oralitat

1.1.2.Reconeix i usa números decimals en l'oralitat i iniciant-se en el seu ús en l'escriptura

1.1.3.Reconeix números decimals en l'oralitat i en l'escriptura

1.2.Compara, ordena i representa nombres decimals
1.2.1.Compara, ordena i representa amb encert tot tipus de nombres decimals

1.2.2.Compara, ordena i representa amb freqüent encert tot tipus de nombres decimals

1.2.3.Compara, ordena i representa amb errors tot tipus de nombres decimals

1.3.Interpretació i emissió de nombres decimals
1.3.1.Interpreta i emet amb coherència informació numèrica i missatges en contextos reals, simulats o en connexió amb altres àrees

1.3.2.Interpreta i emet amb una certa coherència informació numèrica i missatges en contextos reals, simulats o en connexió amb altres àrees

1.3.3.Interpreta i emet amb ambigüitats i incoherències informació numèrica i missatges en contextos reals, simulats o en connexió amb altres àrees

1.4.Tria i utilitza les operacions pertinents per a la resolució de problemes que involucrin l'estructura additiva (suma o resta)
1.4.1.Tria i utilitza amb precisió, seguretat i autonomia les operacions adequades per a obtenir la solució de problemes aritmètics i de proporcionalitat que involucrin l'estructura additiva

1.4.2.Tria i utilitza amb algunes imprecisions i ajuda ocasional les operacions adequades per a obtenir la solució de problemes aritmètics i de proporcionalitat que involucrin l'estructura additiva

1.4.3.Tria i utilitza amb imprecisions destacables fins i tot amb ajuda les operacions adequades per a obtenir la solució de problemes aritmètics i de proporcionalitat que involucrin l'estructura additiva

1.5.Utilitza la calculadora o recursos TIC per a calcular i comprovar les operacions
1.5.1.Utilitza de manera efectiva la calculadora o recursos TIC per a calcular i comprovar les operacions

1.5.2.Utilitza amb l'operativitat suficient la calculadora o recursos TIC per a calcular i comprovar les operacions

1.5.3.Utilitza amb ineficàcia la calculadora o recursos TIC per a calcular i comprovar les operacions

1.6.Recull, classifica, organitza i representa dades obtingudes de les TIC
1.6.1.Recull, classifica, organitza i representa amb correcció dades obtingudes de les TIC de manera àgil i versàtil

1.6.2.Recull, classifica, organitza i representa amb alguna incorrecció dades obtingudes de les TIC de manera bàsica

1.6.3.Recull, classifica, organitza i representa amb incorreccions importants dades obtingudes de les TIC