Rubric: Coavaluació

Avalua el teu company/a de treball durant l'activitat "Fem un vídeo còmic!"

Quantitative Results:

1.Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
1.1.Sap escriure el còmic amb un vocabulari que s'adequa al tipus de text, a les intencions i al registre.
1
Fa servir un vocabulari precís i variat, adequat al tipus de text i a la situació. No mostra cap interferència amb el castellà.
2
Fa servir un vocabulari força precís i variat (tot i que no repartit equitativament al llarg del text). Presenta com a molt dues interferències amb el castellà. Té en compte el tipus de text i la situació a l’hora d’escollir el vocabulari.
3
Fa servir un vocabulari repetitiu (utilitza les mateixes paraules, però introdueix alguna nova). Presenta com a molt tres interferències amb el castellà.
4
Utilitza un vocabulari pobre i fa servir les mateixes paraules. Presenta més de cinc interferències amb el castellà.

1.2.Sap llegir les bafarades del còmic amb claredat, bona pronúncia i entonació.
1
S’expressa amb molta claredat i es comprèn molt bé el que llegeix.
2
S’expressa amb claredat i es comprenen bé els diàlegs dels personatges.
3
S’expressa amb dificultat, està una mica nerviós/a, però s’arriba a comprendre els diàlegs dels personatges.
4
Té dificultats per expressar-se. Està molt nerviós/a i no es pot comprendre el que llegeix.

2.Competència en el tractament de la informació i competència digital.
2.1.Utilitza el programa Power Point per realitzar les tasques proposades.
1
Fa servir sense problemes el programa Power Point (sap posar la imatge de l'escena com a fons, escriu dins del quadre de text, crea les bafarades i desa la positiva com una imatge) i també m'ha ofert ajuda.
2
Fa servir el programa Power Point amb facilitat tot i que, de vegades, ha calgut l'ajuda de l'adult o meva.
3
Fa servir el programa Power Point però ha calgut l'ajuda de l'adult o meva constantment.
4
No ha sabut utilitzar el programa Power Point i tampoc ha mostrat interès per aprendre'n.

2.2.Utilitza el programa Audacity per gravar l'àudio de la pel·lícula.
1
Ha gravat sense dificultats els àudios amb l'Audacity i m'ha ajudat si ha calgut.
2
Ha gravat amb alguna dificultat els àudios amb l'Audacity.
3
Ha gravat els àudios amb l'Audacity amb el suport de l'adult o meu.
4
No ha sabut utilitzar el programa Audacity i tampoc ha mostrat interès per aprendre'n.

2.3.Utilitza el programa Movie Maker per importar les imatges de la pel·lícula i afegir l'àudio.
1
Ha importat sense dificultats les imatges fent servir el Movie Maker, ha afegit àudios i m'ha ajudat si ha calgut.
2
Ha importat amb alguna dificultat les imatges fent servir el Movie Maker i ha afegit algun àudio.
3
Ha importat les imatges fent servir el Movie Maker i ha afegit algun àudio amb l'ajuda de l'adult o meva.
4
No ha sabut utilitzar el programa Movie maker i tampoc ha mostrat interès per aprendre'n.

3.Competència d’ aprendre a aprendre.
3.1.Com creus que ha funcionat la parella?
1
La parella s'ha organitzat i ha col·laborat. El treball presentat indica bona planificació i un alt compromís dels dos membres de la parella per realitzar-lo.
2
La parella s'ha organitzat amb una mínima intervenció de l'adult. Es nota amb el treball presentat que la parella ha col·laborat.
3
La parella s'ha organitzat però necessita alguna intervenció de l'adult per resoldre conflictes. El treball està mínimament planificat.
4
La parella no s'ha sabut entendre ni resoldre punts de vista i/o opinions diversos i ha requerit la intervenció contínua de l'adult. El treball ha estat massa individualista.

4.Competència social i ciutadana.
4.1.Discussions per a prendre acords i planificar.
1
Les discussions han servit per arribar a acords conjunts de la parella i a planificar bé el treball. Els dos membres de la parella han expressat la seva opinió i s'han sentit escoltats.
2
Les discussions han servit per avançar la feina però amb pocs acords.
3
No hi ha hagut conflictes però la parella no ha participat en les tasques de discussió i planificació.
4
Hi ha hagut conflictes en les tasques de discussió i no s'ha arribat a cap acord.