Rubric: Avaluació Presentació oral ENCESA

Avaluació presentació oral

Quantitative Results:

1.Contingut 20%
1
Informació a un nivell molt simplista.
2
El contingut mostra que s’ha entès, però no s’ha treballat prou.
3
La informació és força clara i mostra una certa reflexió sobre el tema.
4
La informació és excel·lent: han entès el tema, han reflexionat i han arribat a conclusions.

2.Organització del contingut 20%
1
Confús, incomplet i sense una direcció clara.
2
Les diferents seccions tenen continguts, però no hi ha relació ni transició entre ells.
3
L’organització és adequada i estan relacionades entre si.
4
Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.

3.Comunicació 20%
1
Difícil de seguir.
2
Poc clara. El to de veu no desperta l’interès del públic.
3
Clara i entenedora.
4
To de veu apropiat i llenguatge precís. El públic l’ha seguit amb interès.

4.Presentació 20%
1
Poc elaborada. Poc visual. No fa servir imatges, gràfics, enllaços, etc.
2
La presentació és correcta, però poc atractiva.
3
La presentació és acurada i visual.
4
La presentació està molt treballada i és atractiva visualment.

5.Adequació del temps emprat 20%
1
Massa curt o massa llarg. Distribució irregular dels temps entre els membres del grup
2
Distribució equitativa, però temps total no ajustat. Temps total ajustat, però distribució irregular
3
Petita desviació dels temps parcials o totals.
4
Distribució equitativa i temps total ajustat.