Rubric: VALORACIÓ IPOP

Rúbrica per valorar un IPOP

Quantitative Results:

1.CURRÍCULUM VITAE
1
Ha posat tots els ítems a dades personals?
2
Recull els objectius professionals?
3
Recull l'experiència laboral i professional
4
Recull els idiomes i informàtica
5
Hi ha un apartat d'altres: disponibilitat carent de conduir..

2.PROJECCIÓ PROFESSIONAL:
1
Té clars els objectius professionals?
2
Te clar l'itinerari de formació?
3
Té clares les característiques de les empreses?

3.PLA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL
1
Té clares les estratègies per difondre el seu currículum i donar-se a conèixer?
2
Té clar el pla d'actuació?

4.