Rubric: Criteris d'avaluació: Estadística

Avaluació

Quantitative Results:

1.Avaluació Actitudinal
1
Identificar i utilitzar els coneixements i les estratègies d'estadística apresos en cursos anteriors
2
Analitzar de forma crítica estudis estadístics, d'acord a la mostra triada i les conclusions obtingudes

2.Avaluació Formativa
1
Resumir en una taula de freqüències una sèrie de dades estadístiques i fer un gràfic adequat
2
Conéixer els paràmetres estadístics, calcular-los i interpretar el seu significat
3
Conéixer i utilitzar les mesures de posició
4
Conéixer el paper del mostreig i distingir alguns dels seus passos

3.Avaluació Sumativa
1
Utilitzar el vocabulari adequat, les estructures lingüístiques i les normes ortográfiques i gramaticals
2
Elaborar i publicitar informació pròpia derivada d'informació obtinguda a través de mitjans tecnològics
3
Utilitzar els diferents canals de comunicació audiovisual per a transmetre informacións diverses
4
Reconeix la importàcia de l'estudi estadístic per a obtindre conclusions científiques
5
Presentar treballs grupals sobre el tema en diferents suports audiovisuals

This item is necessary to pass the rubric