Rubric: Avaluació expressió oral

Avaluació de l'expressió oral en l'activitat de "Role-play" realitzada en la sessió d'autoaprenentatge.

Copy

Quantitative Results:

1.Pronunciació
1
La major part del temps no s'entén la seua expressió oral.
2
Entenem el missatge però amb un accent molt marcat.
3
Es fa entendre molt bé, quasi sense accent.

2.Fluïdessa
1
No pot construir una oració sense errors
2
Comunica el missatge encara que interromput per alguns errors.
3
Les seues idees son desenvolupades sense dificultat i exposades amb claredat.

3.Vocabulari
1
Usa un vocabulari molt bàsic no d'acord amb el tema i què dificulta la seua estructura.
2
Vocabulari adequat però no extens.
3
Un bon nivell de lèxic d'acord amb el tema presentat.

4.Gramàtica
1
Confon els temps verbals.
2
L'ús gramatical es adequat encara que amb alguns errors.
3
La seua estructura gramatical i la relació de temps és l'adequada.

This item is necessary to pass the rubric